Connecting you to what's important

Lansiwyd ymgyrch rhwng Trenau Arriva Cymru ac elusen Calonnau Cymru i osod diffibrilwyr, a fydd yn achub bywydau, ar hyd llinell Calon Cymru yn y flwyddyn mae’n troi’n 150 oed.

05 July 2018

Lansiwyd ymgyrch rhwng Trenau Arriva Cymru ac elusen Calonnau Cymru i osod diffibrilwyr, a fydd yn achub bywydau, ar hyd llinell Calon Cymru yn y flwyddyn mae’n troi’n 150 oed.: HRH2-2

Roedd lansiad yr ymgyrch heddiw (4 Gorffennaf) yn cyd-fynd ag ymweliad gan Eu Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Teithiodd Tywysog Cymru a Duges Cernyw o Lanymddyfri i orsaf Builth Road i gofnodi pen-blwydd y llinell yn 150 oed, a chawsant weld y ddau ddiffibrilwr cyntaf a gaiff eu gosod ar ôl iddynt gyrraedd yr orsaf.

Gyda 28 o orsafoedd ar ei hyd, mae llinell Calon Cymru’n cysylltu Abertawe ac Amwythig, gan fynd trwy Sir Gaerfyrddin, Powys a Sir Amwythig. Mae llawer o’r gorsafoedd mewn ardaloedd gwledig, yn bell iawn o gymorth brys.

Caiff y ddau ddiffibrilwr cyntaf eu gosod mewn cypyrddau yng ngorsafoedd Llanymddyfri a Builth Road, i gofnodi ymweliad Eu Huchelderau Brenhinol.

Caiff ymgyrch i godi arian ei gynnal yn awr, â’r nod o osod diffibrilwr ymhob un o orsafoedd y llinell, o Bynea i Broome.

Dywedodd Tom Joyner, Rheolwr Gyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru: “Yn aml mae gorsafoedd wrth galon y gymuned, ac mae hyn yn arbennig o wir ar linell Calon Cymru, sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed eleni. Mae pob eiliad yn cyfrif pan fydd rhywun yn cael ataliad y galon, felly gallai’r ymgyrch hwn wneud gwahaniaeth trwy helpu i achub bywydau yn y cymunedau a wasanaethir gennym. Roedd hi’n bleser enfawr croesawu Eu Huchelderau Brenhinol ar y trên heddiw i rannu rhai o fanylion yr ymgyrch gyda nhw ac i ddathlu gwaith ymroddedig y gwirfoddolwyr ar hyd y llinell.”

HRH5
HRH5

Dywedodd Sharon Owen, sefydlydd Calonnau Cymru: “Fel elusen, rydym yn awyddus dros ben i weld cymunedau mwy diogel a mwy o fywydau’n cael eu hachub. Credwn y bydd effaith cael mwy o ddiffibrilwyr at ddefnydd y cyhoedd mewn gorsafoedd rheilffordd yn un bellgyrhaeddol, o gofio’r nifer fawr o deithwyr a geir bob dydd. Ni ddylid colli bywydau oherwydd diffyg diffibrilwr mewn argyfwng. Dylent fod ar gael ymhob man. Mae’n fraint cael gweithio gyda Threnau Arriva i wireddu’r weledigaeth o gael Cymru fwy diogel.”

Dywedodd David Edwards a Rachel Francis o’r Heart of Wales Line Development Company: "Mae’r Heart of Wales Line Development Co Ltd wrth ei fodd i fod yn rhan o’r ymgyrch ‘Gofalu am Galon Cymru’. Un o fuddion mawr ein llinell yw ei bod hi’n caniatáu i bobl gyrraedd  cymunedau anghysbell iawn; ond oherwydd eu bod yn anghysbell, mae cyrraedd cyfleusterau meddygol brys yn gallu bod yn heriol. Bydd y diffibrilwyr newydd yn rhoi tawelwch meddwl i ymwelwyr – gan gynnwys y rhai sy’n defnyddio ein Llwybr Cerdded Calon Cymru newydd. Edrychwn ymlaen at fod yn bartner i’r rhaglen wrth ei rhoi ar waith.”

I gefnogi’r ymgyrch, ewch i: https://www.justgiving.com/campaigns/charity/welshhearts/heartofwales

LookingAfterHOWL1
LookingAfterHOWL1

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Downloads