Connecting you to what's important

Depo Treganna yn croesawu Oli Wyn cyn darlledu cyfres newydd i blant am drafnidiaeth ar S4C

09 April 2018

Depo Treganna yn croesawu Oli Wyn cyn darlledu cyfres newydd i blant am drafnidiaeth ar S4C: 5. GOLCHI TREN 1

Cyfres am gerbydau, ceir a pheiriannau o bob maint a siâp i blant sy’n mwynhau pethau sy’n symud yw Oli Wyn. Dyma’r ychwanegiad diweddaraf i wasanaeth Cyw S4C i blant rhwng 3 a 6 mlwydd oed.

Bydd plant o bob gallu’n mwynhau dysgu sut mae peiriannau’n gweithio yng nghwmni pyped cath o’r enw Oli Wyn. Mae’r gyfres yn dechrau ar fore Gwener 30 Mawrth ac, ym mhob pennod, bydd Oli Wyn yn ein cyflwyno i ffrind sy’n gweithio gyda pheiriannau, gan gynnwys lori sbwriel, injan dân a pheiriant golchi trenau.

Treuliodd y tîm cynhyrchu o gwmni Cynyrchiadau Twt Productions ddiwrnod yn y depo yn edrych ar y ffordd mae staff Arriva yn cadw ein trenau mor lân ag sy’n bosibl.

Dywedodd Siwan Jobbins o gwmni Cynyrchiadau Twt Productions fod y gyfres wedi canolbwyntio’n benodol ar anghenion plant awtistig.

Meddai: "Mae plant ifanc yn cael eu cyfareddu gan drenau. Ar gyfer y gyfres hon, roedden ni’n awyddus i ddangos beth sy’n digwydd i drenau ar ôl eu taith – y rhan nad yw’r cyhoedd yn ei weld; glanhau, golchi, llenwi â thanwydd ac ati.

"Mae Oli Wyn yn gyfres sydd wedi’i hanelu at blant cyn-ysgol o bob gallu, gan gynnwys y rheiny sydd ar y sbectrwm awtistig, sy’n cael eu cyfareddu gan gerbydau a sut maen nhw’n gweithio. Felly roedd yn bwysig inni gael caniatâd i ffilmio’r broses o’r dechrau i’r diwedd, gan ddangos yr holl lifrau, seinwyr, botymau a phwyntiau sy’n cael eu pwyso, eu gwthio a’u tynnu! Roedd y tîm yn y depo yn Nhreganna yn hynod o amyneddgar a chymwynasgar. Roedden ni wrth ein bodd i ffilmio gyda nhw ac fe wnaethon ni fwynhau’r cynhesrwydd a chwmnigarwch amlwg yn arbennig."

5. GOLCHI TREN 4
5. GOLCHI TREN 4

Mae pob un o drenau Arriva yn mynd trwy’r olchfa ar ôl iddyn nhw ddod i mewn i’r depo, hyd yn oed os mai dim ond eu llenwi â thanwydd sydd angen.

Gweithiodd aelodau o staff Trenau Arriva Cymru, sef y Rheolwr Taclusrwydd Trenau Craig Williams, y Rheolwr Cyfleusterau Ed Delahaye, un o’r gyrwyr David Hugglestone, un o’r hyfforddwyr Kevin Branfield ac un o’r siyntwyr Wesley Morris, i sicrhau bod y bennod yn llwyddiannus, a dywedasant eu bod wedi mwynhau’r profiad yn fawr.

Meddai Craig: “Roedd yn wych croesawu S4C i’n depo ni i ddangos iddyn nhw rywfaint o’r gwaith a wnawn. Mae’r olchfa trenau’n chwarae rhan hanfodol wrth wneud i’n trenau edrych mor daclus ag sy’n bosibl i’n cwsmeriaid, ond fel arfer fyddai’r cyhoedd byth yn ei gweld. Rydyn ni wir yn gobeithio y bydd y plant sy’n gwylio Oli Wyn yn mwynhau dysgu sut mae’r cwbl yn gweithio ac edrychwn ymlaen at weld Oli eto cyn bo hir!”

Mae Trenau Arriva Cymru’n falch i gefnogi cynllun y Waled Oren, sy’n helpu cwsmeriaid awtistig ac eraill sy’n ei chael yn anodd cyfathrebu ar y rheilffyrdd.

https://www.arrivatrainswales.co.uk/orange-wallet-scheme/

OliWyn1
OliWyn1

Hefyd mae gennym Lysgennad Teithio’n Hyderus, Robert Mann, sy’n siarad â phobl ifanc eraill sydd ag awtistiaeth i’w hannog i deimlo’n hyderus wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Medd Meleri Thomas o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru; “Roedd hi’n wych cael y cyfle i gyd-weithio ar y prosiect yma. Hoffwn ddiolch i Gynyrchiadau Twt am fod mor barod i wrando ar ein cyngor a mynd ati i greu cyfres deledu yn y Gymraeg sy’n rhoi anghenion plant awtistig wrth wraidd y broses greadigol. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd plant awtistig a’u teuluoedd yn mwynhau dilyn hynt a helynt Oli Wyn a gweld sut mae’r peiriannau gwahanol yn gweithio.”

 

 

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Notes to editors

Cysylltwch â

James Nicholas

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Trenau Arriva Cymru

Nodiadau i olygyddion

  • I gael mwy o wybodaeth am fyw gydag awtistiaeth, ewch i wefan Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth: http://www.autism.org.uk
  • Ffoniwch linell gymorth y Gymdeithas: 0808 800 4104, dydd Llun – dydd Iau, 10.00am-4.00pm; dydd Gwener 9.00am-3.00pm
  • I gael mwy o wybodaeth am wasanaeth Cyw, ewch i Cymru/cyw

Cyw: Oli Wyn

Bob bore Gwener, o 30 Mawrth i 1 Mehefin am 8.10am ar S4C

Mae’r bennod gyda’r olchfa trenau ar 27 Ebrill

Is-deitlau Saesneg ar gael

Ar alw: s4c.cymru, BBC iPlayer a phlatfformau eraill

Cynhyrchiad gan Gynyrchiadau Twt Productions i S4C

Downloads