Connecting you to what's important

Dathlu menywod sy’n gyrru trenau

15 August 2018

Dathlu menywod sy’n gyrru trenau: RadyrRailStation2018.06.18-31

Mae 40 mlynedd ers i’r fenyw gyntaf i yrru trên gamu i’r cab, ac i nodi’r achlysur mae Trenau Arriva Cymru’n dathlu ein gyrwyr benyw.

Dechreuodd y math mwyaf sylfaenol o reilffordd teithwyr yn Abertawe yn ôl yn 1807 ac ers hynny mae’r dechnoleg wedi datblygu’n anhygoel o gyflym. Ond ers i Karen Harrison gael ei phenodi fel y gyrrwr benyw cyntaf yn y Deyrnas Unedig yn 1978, mae nifer y menywod sy’n gyrru trenau wedi codi’n arafach o dipyn. Ymysg y rhai sy’n gweithio i Drenau Arriva Cymru mae Deb James, ac rydym wedi siarad â hi am ei swydd, pam mae hi’n mwynhau’r gwaith a sut mae’n cyd-fynd â’i ffordd o fyw.

“Dwi wrth fy modd i fod allan ar fy mhen fy hun, yn gweithio o’m pen a’m pastwn fy hun,” meddai Deb, 50 oed, sydd o Fagwyr yn Sir Fynwy.

“Dwi hefyd wrth fy modd i fod yn rhan o’r rheilffyrdd. Dwi erioed wedi profi’r fath gwmnïaeth dda, mae fel bod yn rhan o deulu mawr.

“Flynyddoedd lawer yn ôl roeddwn i’n gweithio mewn swyddfa a doedd hynny ddim yn addas ar fy nghyfer i o gwbl.”

Ar ôl ymuno â Threnau Arriva Cymru yn 2014, mae Deb yn gyrru ar linell cymoedd Treherbert, Aberdâr, Merthyr a Rhymni ynghyd â llwybrau Penarth, Ynys y Barri a Bae Caerdydd. Mae’n fedrus wrth yrru trenau Dosbarth 150, 153, 143 a 142.

“I unrhyw un sydd eisiau bod yn yrrwr, dywedwn i fod yn rhaid ichi fwynhau gweithio’n annibynnol,” ychwanegodd Deb.

“Hefyd rhaid ichi fod yn fodlon rhoi rhan fawr o’ch bywyd i’r cyfnod hyfforddi naw mis, gan ei fod yn ddwys iawn. Ond mae wir yn werth yr ymdrech, ac fe gewch ohono hynny rowch i mewn iddo.”

A hithau’n briod yn hapus â’i gŵr Phil ers 25 mlynedd, dywed Deb y gall y swydd fod yn heriol, ond wrth iddi drefnu i newid shifftiau, gallan nhw gael amser gwerthfawr gyda’i gilydd.

 

RadyrRailStation2018.06.18-31
RadyrRailStation2018.06.18-31

(photo caption)

Gorsaf reilffordd Radur

 (Rhai o’r trenau mae Deb yn eu gyrru fel arfer pob dydd)

Un arall sydd wedi ymuno â’r nifer gynyddol o fenywod sy’n gyrru trenau i gwmni Arriva yw’r gyrrwr dan hyfforddiant Lucie Argence.

Ers iddi ymuno â Threnau Arriva Cymru ym mis Ionawr, mae Lucie, sy’n 24 oed, wrth ei bodd â bywyd fel gyrrwr dan hyfforddiant yng Ngogledd Cymru.

Depo Caer yw ei chanolfan ac mae hanner ffordd trwy’r cwrs hyfforddi ar ei ffordd i fod yn yrrwr cwbl hyfforddedig.

Dywed Lucie: “Dwi’n dod o Ffrainc yn wreiddiol a dechreuais i fel gard yn Ffrainc cyn symud i Loegr. Wnaeth pethau ddim gweithio yn y swydd roeddwn i wedi dod i’w gwneud ac roeddwn i eisiau mynd yn ôl i’r diwydiant rheilffyrdd.

“Mae’n lle hynod hardd i weithio ac mae’r llwybrau o gwmpas arfordir y Gogledd yn syfrdanol.

“Mae’r oriau’n hyblyg sy’n wych oherwydd mae’n gadael ichi wneud pethau eraill hefyd.

“Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais, ewch amdani! Mae’n swydd wych a phwy a ŵyr lle gallai fynd â chi.”

 

DeganwyRailStation2018.03.08-29
DeganwyRailStation2018.03.08-29

(photo caption)

Gorsaf reilffordd Deganwy

(Arfordir Gogledd Cymru, lle mae Lucie yn dysgu fel gyrrwr dan hyfforddiant)

Wrth gynnig sylwadau ar ddathlu menywod sy’n gyrru trenau gyda Threnau Arriva Cymru, dywedodd Polly Winn, Partner Polisi a Chyfathrebu Chwarae Teg: “Mae Chwarae Teg yn falch i weld Trenau Arriva Cymru’n nodi pen-blwydd penodi’r fenyw gyntaf i yrru trenau, ac yn dathlu’r menywod yn ei gwmni. Mae’n gywilyddus meddwl nad oedd unrhyw fenywod yn gyrru trenau o gwbl dim ond 40 mlynedd yn ôl. Ond mae newid yn dechrau digwydd yn gyflymach, ac mae Arriva’n cynnig cyfleoedd gyrfa dynamig a chyffrous i fenywod ar draws Cymru.

“Mae Trenau Arriva Cymru’n cydnabod gwerth cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle, ac eisiau sicrhau bod yr amrywiol swyddi mae’n eu cynnig ar gael i bawb. Rydym ni yn Chwarae Teg yn ei gefnogi yn hyn o beth, ac yn annog unrhyw fenyw sy’n chwilio am swydd ddynamig, hyblyg ac annibynnol, mewn diwydiant sy’n datblygu, i ystyried Trenau Arriva Cymru. Po fwyaf o fenywod a welwn mewn diwydiannau lle mae dynion yn bennaf yn gweithio yn draddodiadol, mwyaf y gallwn chwalu rhwystrau a dangos i bob menyw a merch y gall wneud unrhyw beth mae’n rhoi ei meddwl arno.”

Mae newidiadau cyffrous yn yr arfaeth i’r rheilffyrdd yng Nghymru a’r Gororau a fydd yn gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth ac yn cynnig cyfleoedd i bawb. Yn awr rydym ni’n chwilio am unigolion sydd eisiau bod yn rhan o’r daith hon.

Bydd cyfleoedd i yrwyr dan hyfforddiant ar draws y rhwydwaith yn y misoedd i ddod.

I gael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais ewch i: https://www.comeaboard.co.uk/jobs

 

Cysylltu

James Nicholas

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Trenau Arriva Cymru

Contact information

Katrina Tzannis

02920720589

katrina.tzannis@arrivatw.co.uk

Downloads