Connecting you to what's important

Boddhad mawr gyda gorsaf y Fenni

15 August 2018

Boddhad mawr gyda gorsaf y Fenni: AbergavennyStation

Mae boddhad cwsmeriaid gyda gorsaf y Fenni wedi cynyddu 11% ers i doiledau newydd sbon agor yn gynharach eleni.

Yn dilyn gwaith cynhwysfawr i adnewyddu’r toiledau yn yr orsaf yn Sir Fynwy, erbyn hyn gall cwsmeriaid fwynhau cyfleusterau llawer gwell.

Cwblhawyd y gwaith yn yr orsaf ym mis Mai 2018, ac roedd yn cynnwys amrywiaeth o welliannau i doiledau’r teithwyr a darparu toiled newydd i bobl anabl.

Cafodd y cynllun, a gostiodd £56,000, ei ariannu gan y Rhaglen Genedlaethol Gwella Gorsafoedd a’i gyflawni gan dîm Prosiectau Trenau Arriva Cymru.

Mae’n cynnwys:

  • Ail-beintio drwyddi draw, gan gynnwys yr holl waith pren, fframiau, drysau a nenfydau.
  • Teils ceramig newydd ar y lloriau a’r waliau
  • Goleuadau LED a synwyryddion PIR newydd
  •  Offer ymolchfa newydd; toiledau, basnau ymolchi ac wrinalau
  • Peiriannau sychu dwylo newydd
  • Gwresogyddion chwythu newydd
  • Gwresogyddion dŵr ebrwydd newydd
  • Drychau newydd

Ar ôl gofyn i gwsmeriaid ym mis Ebrill beth oedd eu barn am y cyfleusterau yn yr orsaf cyn i’r gwaith ddechrau, gwnaethom yr un peth ym mis Mehefin. Yn awr roedd 63% o bobl yn dweud bod y cyfleusterau yn yr orsaf yn “Dda” ac roedd 82% yn dweud bod y glanweithdra yn "Dda".

Canlyniad boddhaus arall oedd bod 88% o bobl yn dweud bod y staff yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar.

Dywedodd Rheolwr Gorsaf y Fenni, Samantha Edgerton: "Rydyn ni wrth ein bodd ynghylch y ffordd mae’r gwaith hwn wedi gweddnewid profiad cwsmeriaid yn y Fenni. Mae’r toiledau newydd yn fwy ac yn llawer mwy hygyrch. Gwyddom pa mor bwysig yw bod cyfleusterau o ansawdd da ar gael, yn enwedig wrth gychwyn ar daith hir. Mae’n wych ein bod ni wedi gallu cael buddsoddiad i’r Fenni ac rydyn ni wedi ymrwymo i’w chadw’n orsaf groesawgar a chyfeillgar i’n holl gwsmeriaid."

Caiff gorsaf y Fenni ei defnyddio gan ryw 425,800 o bobl bob blwyddyn.

Mae’r buddsoddiad yn dilyn prosiectau tebyg ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Amwythig, Bae Colwyn a Llanelli, diolch i Raglen Genedlaethol Gwella Gorsafoedd yr Adran Drafnidiaeth.

Abergavenny2
Abergavenny2
Abergavenny1
Abergavenny1

 

Contact information

James Nicholas

Communications Manager

Arriva Trains Wales

james.nicholas@arrivatw.co.uk

Notes to editors

Cyflawnwyd yr arolygon gan gwmni Strategic Research and Insights o Gaerdydd. Defnyddiwyd methodoleg ddwyieithog wyneb yn wyneb, ar y platfform ac yn yr orsaf.
Cynhaliwyd 115 o gyfweliadau gyda theithwyr – 59 ym mis Ebrill 2018, a 56 ym mis Mehefin 2018.

Downloads